MUP-u BPK tri miliona KM za bolje uslove rada i veću sigurnost građana

MUP-u BPK tri miliona KM za bolje uslove rada i veću sigurnost građana

Vlada Federacije BiH danas je, na prijedlog Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, donijela Odluku o usvajanju Programa utroška dijela sredstava Federalnog MUP-a „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima“ iz sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za ovu godinu, a kojim se Upravi policije MUP-a Bosansko-podrinjskog kantona Goražde odobrava iznos od tri miliona KM.

Odlukom je precizirano da će ova sredstva biti korištena u svrhu poboljšanja uslova za rad Uprave policije MUP-a BPK Goražde i povećanja sigurnosti građana. Odobrena sredstva uplatit će se na račun Uprave policije MUP-a BPK Goražde nakon okončanja postupka nabavke i potpisivanja Ugovora između Uprave policije Kantonalnog MUP-a i odabranog ili odabranih dobavljača.

O načinu utroška odobrenih sredstava bit će potpisan ugovor između Federalnog ministarstva i Uprave policije MUP-a BPK Goražde kojim će se detaljnije utvrditi međusobna prava i obaveze. Uprava policije BPK Goražde za utrošak ovih sredstava obavezna je Federalnom MUP-u dostavljati kvartalne izvještaje o realizaciji „Programa kapitalnih ulaganja Uprave policije MUP-a BPK Goražde iz sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2023. godinu Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova“, a potom će Federalni MUP kvartalno izvještavati Federalno ministarstvo finansija.

U razlozima za donošenje ove odluke Federalni MUP obrazložio je da su u ovogodišnjem Budžetu FBiH za Upravu policije MUP-a BPK Goražde i MUP Zapadnohercegovačkog kantona odobrena namjenska sredstva za finansiranje kapitalnih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima. Kako je navedeno, od ukupno devet miliona KM stekli su se uslovi za implementaciju dijela od tri miliona za Upravu policije MUP-a BPK, a na osnovu dostavljenog Programa kapitalnih ulaganja. Obrazloženo je da će se preostali iznos od šest miliona KM implementirati nakon što MUP ZHK dostavi potrebnu dokumentaciju, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose sa javnošću.

-Konsolidovan izvještaj o izvršenju budžeta u FBiH za prvih šest mjeseci ove godine-

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine se danas upoznala sa Konsolidovanim izvještajem o izvršenju budžeta Federacije BiH, kantona, općina i finansijskih planova vanbudžetskih fondova FBiH za period januar – juni 2023. godine, koji je pripremilo Federalno ministarstvo finansija.

Izvještaj je urađen na osnovu finansijskih izvještaja o izvršenju budžeta FBiH, kantona, gradova i općina, te finansijskih planova vanbudžetskih fondova u Federaciji BiH (10 kantonalnih službi za zapošljavanje, 10 kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja, tri kantonalne direkcije za ceste, Federalnog zavoda za zapošljavanje i Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH).

Kako je navedeno, izvještaj sadrži informacije o strukturi ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka za period 1.1. – 30.6.2023. godine propisane Pravilnikom o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u FBiH.

U izvještaju je, između ostalog, navedeno da su ukupni konsolidovani prihodi za period januar – juni 2023. godine ostvareni u iznosu od 5.941,9 miliona KM što je za 11,9 posto više u odnosu na isti period prethodne godine. Također, ukupni konsolidovani rashodi za period januar – juni 2023. godine ostvareni su u iznosu od 5.122,6 miliona KM što je za 17,8 posto više u odnosu na isti period prethodne godine.

Za period januar – juni 2023. godine svi nivoi vlasti Federacije BiH ostvarili su pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 421 miliona KM. Također, u istom periodu prošle godine ostvaren je pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 861,1 milion KM.

U izvještaju je dat prikaz i po nivoima vlasti za ovaj izvještajni period, tako da ukupan finansijski rezultat na nivou budžeta Federacije BiH iznosi 56,4 miliona KM, na nivou kantona 129,9 miliona KM, na nivou općina 153,1 milion KM, te na nivou sektora socijalne zaštite, odnosno na nivou vanbudžetskih fondova 81,7 miliona KM, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

-Vlada FBiH primila na znanje Informaciju o vanjskom i unutrašnjem dugu u FBiH-

Vlada Federacije BiH, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, primila je na znanje Informaciju o vanjskom i unutrašnjem dugu u Federaciji BiH na dan 31.12.2022. godine. Donesenim zaključkom, Generalni sekretarijat Vlade FBiH zadužen je da ovu informaciju uputi Parlamentu FBiH radi informiranja, a Federalno ministarstvo finansija da je objavi na internetskoj stranici.

U Informaciji se navodi da je ukupan dug u FBiH sa završetkom prošle godine iznosio 6.475,01 milion KM, što je 22,06 posto bruto domaćeg proizvoda. S ovim postotkom, kako se napominje u Informaciji, Federacija BiH ispunjava Maastrichtski kriterij u pogledu omjera učešća duga u ostvarenom BDP-u.

Nadalje se ističe da se od ukupnog iznosa duga u FBiH na vanjski odnosi 83,56 posto, a na unutrašnji dug 16,44 posto. Pojašnjeno je, također, da je vanjskim dugom u Federaciji obuhvaćen i dug krajnjih korisnika kredita na koje je supsidijarno preneseno vanjsko zaduženje, u iznosu od 3.052,91 milion KM.

U Informaciji se, između ostaloga, navodi da je vanjski dug, s ciljem osiguranja sredstava za finansiranje većih infrastrukturnih projekta, te za budžetsku podršku najvećim dijelom ugovoren s bilateralnim i multilateralnim finansijskim institucijama (Svjetska banka – WB, Evropska banka za obnovu i razvoj – EBRD, Evropska investicijska banka – EIB i dr.). Ukupno 29,19 posto vanjskog duga u Federaciji predstavlja dug prema WB, dok se 21,63 posto odnosi na dug prema EIB.

Do 31.12.2022. godine angažirano je 415,15 miliona KM kredita iz vanjskih izvora finansiranja. U 2022. godini je, na ime servisiranja vanjskog duga, plaćeno ukupno 544,29 miliona KM, te je realizacija otplate duga veća za 4,76 posto od planiranog servisiranja, između ostalog, navedeno je u Informaciji, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *